Grand Prix Racing Online - Paslaugų teikimo sąlygos

0. Svarbu

Tai yra neoficialus GPRO paslaugos teikimo sąlygų vertimas. GPRO nėra atsakinga už jokias klaidas šitame vertime. Jei dėl kažko abejojate siūlome pasitikslinti angliškoje versijoje.

1. Sutikimas laikytis GPRO nuostatų

Jugdamiesi prie GPRO puslapio (www.GPRO.net), sutinkate su šiomis sąlygomis. Paslaugos teikimo sąlygos gali būti pakeistos bet kuriuo metu be įspėjimo.

2. Nario sąskaita

You must be at least sixteen (16) years of age to register at this website. You represent, warrant and covenant that you meet this age requirement. Užsiregistravę svetainėje, gausite prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šitų duomenų konfidencialumu turite pasirūpinti patys. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliekamus naudojant prisijungimo duomenis. Pastebėję neteisėtą jūsų prisijungimo duomenų naudojimą, ar kitą saugumo spragą, nedelsdami informuokite apie tai Grand Prix Racing Online ("GPRO") komandą. Be to, jūs sutinkate, kad GPRO negali būti atsakinga už bet kuriuos jūsų veiksmus, kurie gali būti laikomi 2 punkto pažeidimais.

3. Narių atsakomybė ir elgesys

Jūs sutinkate, kad už visą informaciją, duomenis, grafiką, tekstą, muziką, garsus, vaizdo įrašus, programinę įrangą, pranešimus ir visą kitą medžiagą ("turinį") šitoje svetainėje, sukurtą privačiam ar viešam naudojimui atsako jos kūrėjas. Vartotojas, o ne GPRO yra atsakingas už visą turinį, kuris yra įkeliamas ar skelbiamas svetainėje. Šis turinys nėra kontroliuojamas GPRO, todėl mes neatsakome už jo kokybę.

Talpindami, platindami ar kitaip viešindami informaciją (duomenis), jūs garantuojate ir patvirtinate, kad informacija (duomenys) atitinka Taisyklių ar kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir prisiimate visas galimas neigiamas pasekmes, susijusias su šio įsipareigojimo pažeidimu.

Jūs sutinkate nesinaudoti paslauga norėdami paskelbti, įkelti ar kitaip paviešinti informaciją ar turinį, kuris:

• Yra saugomas autorinių teisių (išskyrus jei jūs pats jas turite ar turite tam skirtą licenciją);
• Atskleidžia komercines paslaptis (išskyrus jei jūs pats jas turite ar turite tam skirtą licenciją);
• Yra nepadorus, grasinantis, užgaulus, bjaurus ar šmeižikiškas kito žmogaus atžvilgiu;
• Yra seksualiai-atviras;
• Gali turėti blogos įtakos nepilnamečiams;
• Ką nors reklamuoja;
• Yra užkrėstas virusais, Trojos arkliais, kirminais, laiko bombomis ar kitomis žalingomis kompiuterinėmis programomis

Taip pat jūs negalite:

• Naudoti nepilną, netikrą ar netikslią biografinę informaciją registruodamiesi šioje svetainėje
• Apsimetinėti kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, įskaitant , bet neapsiribojant tuo, GPRO administratoriumi ar moderatoriumi;
• Naudotis viešais proxy serveriais jungiantis prie GPRO;
• Trinti ir perrašinėti jokių kito vartotojo duomenų;
• Gauti, rinkti ar siųsti kitų vartotojų informaciją, įskaitant elektroninio pašto adresus be jų sutikimo;
• Tyčia ar netyčia pažeisti bet kurį galiojantį įstatymą;
• Sekti arba priekabiauti prie kitų vartotojų, taip pat rinkti ar saugoti asmeninius kitų vartotojų duomenis;
• Imtis bet kokių veiksmų, kurie keltų didelį serverio apkrovimą;
• Naudoti įrenginių ar programų, kurių pagalba galima įsilaužti į serverį ir sutrikdyti normalų jo darbą;
• Leisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims naudotis jūsų vartotojo vardu ar slaptažodžiu siekiant komentuoti/skaityti komentarus ar siųsti/gauti duomenis;
• Bandyti dekoduoti, dekompiliuoti, deassembleruoti are perkonstruoti bet kurią programinę įrangą, priklausančią Servisui be GPRO komandos leidimo;

Jūs taip pat sutinkate nepažeidinėti ir nesikesinti pažeisti Paslugos saugumo, t.y.:

• Negalima naudotis ne jums skirtais duomenimis ar jungtis ne prie savo sąskaitos;
• Negalima matuoti, testuoti, skanuoti sistemos pažeidžiamumo be tam tikrų teisių;
• Negalima visokeriopai kenkti Paslaugai, įskaitant bet neapsiribojant: siųsti kenkėjiškas programas, dirbtinai daryti didelę apkrovą, "floodinti","spaminti";
• Negalima siųsti nepageidaujamų elektroninių laiškų, t.y. "spamo";
• Pažeidimus sistemą ar saugumo tinklą, galima užtraukti civilinę ar baudžiamąją atsakomybę.

Jūs suprantate, jog GPRO netikrina jokio turinio, tačiau GPRO komandą tokią teisę turi. Taip pat mes galime pašalinti iš paslaugos bet kurį turinį, kuris mūsų nuomonę yra netinkamas. Nepažeisdami pirmiau išdėstytų nuostatų, GPRO komanda turi teisę pašalinti bet kokį Turinį, kuris pažeidžia taisykles. Jūs sutinkate, kad reikia įvertinti, ir padengiate visą riziką, susijusią su bet kurio turinį, įskaitant bet kokią duomenų tikslumo, išsamumo, pasitikėjimas ar naudingumas toks turinys. Atsižvelgiant į tai, jūs patvirtinate, kad negali remtis kokia nors turinio sukūrė GPRO arba pateikiami GPRO.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad GPRO gali išsaugoti turinį taip pat gali atskleisti turinį:

(A) tinkamai administruoti savo sąskaitą pagal standartines veiklos procedūras GPRO ir / arba paskirties
(B) jei to reikalauja įstatymas arba geranoriškai tikiu, kad toks saugojimas ar atskleidimas yra pagrįstai būtina:
(C) atitinka teisinius procesus;
(D) priversti pak;
(E) atsako į teigia, kad bet koks turinys pažeidžia trečiųjų asmenų teises;
(F) apsaugoti teises, nuosavybę ar asmeninį saugumą GPRO jo naudotojų ir visuomenės.

Jūs pripažįstate, kad techninis apdorojimas ir perdavimas paslaugos, įskaitant jūsų turinį, gali apimti duomenų perdavimo įvairiais tinklais ir pakeitimų atitikties ir prisitaikyti prie techninių reikalavimų, sujungimo tinklų ar įrenginių. GPRO pasilieka teisę bet kada nutraukti jūsų priėjimą prie kai kurių ar visų dalių savo tarnybos, jei atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu dalyje.

4. Turinio perpardavimas

Jūs sutinkate, kad neatkursite, nedublikuosite, nekopijuosite, nepardavinėsite ar perpardavinėsite jokios šio žaidimo dalies. Tai pat negalite negali naudoti šios paslaugos jokiems komerciniams tikslams.

5. Paslaugų teikimo sąlygų modifikavimas

GPRO pasilieka teisę karts nuo karto, bet kuriuo laiku modifikuoti ar nutraukti (laikinai arba visam laikui), paslaugą (ar bet kurią jos dalį) perspėdama/neperspėdama apie tai vartotojo.

6. Paslaugos teikimo nutraukimas

Jūs sutinkate, kad GPRO savo nuožiūra gali pakeisti arba anuliuoti jūsų slaptažodį, užšaldyti arba ištrinti jūsų sąskaitą, o taip pat pakeisti Paslaugos turinį arba visiškai nutraukti paslaugos teikimą dėl kokių nors priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant tuo, nepakankamą paslaugos naudojimą ar žaidimo taisyklių pažeidimą. GPRO taip pat savo nuožiūra gali nutraukti paslaugos ar bet kurios jos dalies teikimą. Jūs besąlygiškai sutinkate, kad bet kuris nutarimas dėl paslaugos pasiekiamumo jums gali būti priimtas be jūsų žinios. Taip pat jūs sutinkate, kad GPRO gali bet kuriuo metu deaktyvuoti ar ištrinti jūsų sąskaitą ir visą su ja susijusią informaciją/failus. Taip pat jūs sutinkate, kad GPRO nėra atsakinga už tokius veiksmus nei jūsų, nei trečios šalies atžvilgiu.

7. Žalos atlyginimas

Jūs naudojatės Tinklapiu ir/ar Paslaugomis savo rizika. Administracija neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Tinklapiu ar naudojimusi juo. Administracija pareiškia, kad be kita ko, nesuteikia jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės.

8. Garantijos nebuvimas

JŪS SUTINKATE, KAD:
LANKYDAMIESI AR BET KAIP KITAIP NAUDODAMIESI TINKLAPIU IR/AR JAME ESANČIA INFORMACIJA (DUOMENIMIS), JŪS PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ DĖL BET KOKIOS GALIMOS ŽALOS, KURI GALI ATSIRASTI DĖL LANKYMOSI IR/AR NAUDOJIMOSI TINKLAPIU BEI KITAIS TINKLAPIAIS, Į KURIUOS NUORODAS TINKLAPYJE PATEIKIA ADMINISTRACIJA IR/AR KITI VARTOTOJAI IR/AR TRETIEJI ASMENYS. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS ADMINISTRACIJA AR SU JA SUSIJĘ ASMENYS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NEGAUTAS PAJAMAS, SUSIJUSIĄ SU TINKLAPIO TURINIO IR/AR FUNKCIJŲ KLAIDOMIS, NETIKSLUMAIS AR BET KOKIAIS KITAIS TRŪKUMAIS, INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SIUNTIMO Į IR/AR IŠ TINKLAPIO AR BET KOKIO KITO PERDAVIMO SUTRIKIMAIS, INFORMACIJOS (DUOMENŲ) ESANČIŲ JŪSŲ VARTOJO SĄSKAITOJE PRARADIMU, PAKEITIMU AR KITOKIU SUNAIKINIMU. ADMINISTRACIJA NĖRA IR NEGALI BŪTI ATSAKINGA UŽ TINKLAPIŲ, Į KURIUOS PATEIKIAMOS NUORODOS TINKLAPYJE, TURINĮ BEI ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL LANKYMOSI AR KITOKIO NAUDOJIMOSI TOKIAIS TINKLAPIAIS. ADMINISTRACIJA NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS IR JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEBUS ATSAKINGA UŽ PREKES IR/AR PASLAUGAS, ADMINISTRACIJOS AR TREČIŲJŲ ASMENŲ REKLAMUOJAMAS TINKLAPYJE. TAIP PAT ADMINISTRACIJA PAREIŠKIA, KAD NĖRA IR NEBUS TARPININKAS IR JOKIA FORMA NEDALYVAUS JUMS ĮSIGYJANT PREKES IR/AR PASLAUGAS IŠ TINKLAPYJE BESISKELBIANČIŲ AR BESIREKLAMUOJANČIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ.

9. Atsakomybės apribojimas

JOKIU BŪDU GPRO, MŪSŲ FILIALAI ARBA KITA ŠALIS, DALYVAVUSI ŠIOS PASLAUGOS KŪRIME, TAIP PAT BET KURIS JOS TINKLAPIS, SUSIJĘS SU ŠIA PASLAUGA, JOKIU BŪDU NĖRA ATSAKINGAS UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ AR SPECIALIĄ ŽALĄ, KURIA PATIRSITE DĖL GALIMYBĖS PRISIJUNGTI PRIE PASLAUGOS AR BET KURIO PUSLAPIO, SUSIJUSIU SU PASLAUGA NEBUVIMO. NESVARBU, AR TAI KILS DĖL TECHNINIŲ PROBLEMŲ, KLAIDŲ, DEFEKTŲ, KOMPIUTERINIŲ VIRUSŲ AR KO KITO, NEI GPRO NEI KITOS TREČIOSIOS ŠALYS NĖRA UŽ TAI ATSAKINGOS UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ AR SPECIALIĄ AR KOKIĄ KITĄ ŽALĄ, KURI YRA SUSIJUSI SU PASLAUGOS NEPASIEKIAMUMO. TAIP PAT JOKIOMIS APLINKYBĖMIS GPRO AR SU JA SUSIJĘ ASMENYS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NEGAUTAS PAJAMAS, SUSIJUSIĄ SU TINKLAPIO TURINIO IR/AR FUNKCIJŲ KLAIDOMIS, NETIKSLUMAIS AR BET KOKIAIS KITAIS TRŪKUMAIS, ASMENS SUŽALOJIMU IR/AR TURTO SUNAIKINIMU, KURIS SUSIJĘS SU LANKYMUSI TINKLAPYJE IR/AR NAUDOJIMUSI JUO, NETEISĖTU PRISIJUNGIMU PRIE ASMENS DUOMENŲ, SAUGOMŲ TINKLAPYJE IR ŠIŲ DUOMENŲ PANAUDOJIMU.

JŪS SUTINKATE, KAD NEPRIKLAUSOMAI NUO PADĖTIES AR ĮSTATYMO, BET KURIE PRIEKAIŠTAI SUSIJĘ SU PASLAUGOS NAUDOJIMU TURI BŪTI PATEIKTI PER VIENERIUS (1) METUS.

10. Turėkite omenyje

Pranešimai jums bus skelbiami forume, elektroniniu paštu arba pranešimų forma pagrindiniame puslapyje. Paslauga taip pat gali jums pranešti apie pasikeitimus naudojimo taisyklėse ar kitose dokumentuose.

11. Pokyčiai

Pakeitimai PTS ir Privatumo politikoje gali būti atlikti bet kuriuo metu ir be įspėjimo. Jūs turite pirma perskaityti šiuos dokumentus, prieš atlikdami bet kurį veiksmą, kuris juose gali būti aprašytas. GPRO stengiasi visada informuoti apie tokius pakeitimus, tačiau nesuteikia jokių garantijų.