Grand Prix Racing Online - Podmínky služby

0. Důležité

Toto je volný překlad oficiálního GPRO podmínky služeb. GPRO není odpovědné za případné chyby v tomto překladu. V případě pochybností a v případě sporu je anglická verze vždy ta správná.

1. Přijetí podmínek a změn v důsledku užívání

Přístupem na tuto stránku (www.GPRO.net) nebo na některou z jejích stránek dáváte najevo svůj souhlas s těmito podmínkami, u kterých si vyhrazujeme právo je kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Pokud nechcete přijmout tyto podmínky, nemáte právo používat tyto stránky/službu.

2. Členský účet

You must be at least sixteen (16) years of age to register at this website. You represent, warrant and covenant that you meet this age requirement. Po dokončení registračního procesu obdržíte jméno účtu a heslo. Důvěrnost jak přihlašovacích údajů a hesla jsou vaší výhradní zodpovědností je udržovat. Všechny činnosti, které se vyskytují v rámci vašeho přihlašovacího jména a hesla jsou vaší plnou odpovědností. V případě jakéhokoliv neoprávněného použití vašeho hesla nebo účtu nebo jiných porušení bezpečnosti to neprodleně oznámíte Grand Prix Racing Online ("GPRO") zaměstnancům. Dále souhlasíte s tím, že GPRO nemůže a nebude odpovědné za ztrátu nebo poškození v důsledku vašeho porušení § 2.

3. Povinnosti členů a vystupování

Souhlasíte s tím, že veškeré informace, data, grafika, text, hudba, zvuk, video, software, zprávy a všechny ostatní materiály ("obsah") na těchto stránkách, ať veřejně nebo soukromě dány k dispozici, jsou výhradní odpovědností osoby, od které obsah pochází. Vy jako uživatel, ne GPRO, jste výhradně zodpovědní za veškerý obsah, který posíláte, zveřejňujete nebo přenášíte prostřednictvím služeb, které my poskytujeme. Obsah zveřejněný skrz naše služby není kontrolován GPRO, a proto nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu takového obsahu. Při použití této služby jste uznal, že můžete být vystaveni obsahu, který je urážlivý, nemravný nebo nežádoucí. GPRO nenese odpovědnost za žádných okolností ani žádným způsobem za jakýkoli obsah, včetně ale neomezeně, chyby nebo opomenutí v obsahu nebo za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití jakékoli zveřejněného obsahu, vložen, poslán e- mailem nebo jinak předáván prostřednictvím této služby.

Souhlasíte s tím, že nebude používat služby k vkládání, uploadovu, e-mailu nebo jinak sdělovat informace, jiný materiál nebo obsah, který :

• vztahuje se na autorská práva, pokud jste vlastníkem autorských práv nebo platné licence na tyto materiály, a vy máte právo udělit GPRO všechna práva a licence k tomu materiálu.
• odhaluje obchodní tajemství, pokud je vlastníte nebo jste majitelem platné licence na tyto materiály, a vy máte právo udělit GPRO práva a licence uvedené v § 8 této dohody;
• Porušuje jiná práva duševního vlastnictví jiných osob nebo na soukromích nebo veřejných práv druhých;
• Je obscénní, hanlivý, výhružný, obtěžující, vulgární, nenávistný, pomlouvačný nebo trapný jiné osobě nebo subjektu nebo v rozporu s platnými právními předpisy stanovenými GPRO dle vlastního uvážení;
• Je sexuálně explicitní;
• Může poškodit nezletilé
• vytváří reklamy nebo vnucující marketing v podnikání, průzkumech, soutěžích, řetězových dopisů nebo pyramidových systémů;
• Obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, nebo jiné rutinní počítačové programování nebo vyhledávače, které jsou určeny k poškození, škodlivě zasahují, tajně zachycují nebo vyvlastňují jakýkoli systémy, data nebo informace.

Dále souhlasíte s tím, abyste nedělali následující:

• Používali jakékoliv neúplné, nepravdivé nebo nepřesné životopisné informace nebo jiné informace pro účely registrace jako uživatel Služby nebo pro účely registrace jakékoliv propagace nabízené prostřednictvím Služby;
• vydávali se za jinou osobu nebo subjekt, včetně, ale nikoli výhradně, GPRO webmastera nebo moderátora nebo nepravdivě nebo jinak zkreslovat své spojení s jinou fyzickou nebo právnickou osobou;
• Používali veřejné proxy pro připojení k GPRO
• Odstranili nebo upravili jakýkoliv materiál nebo jiné informace o jiných uživatelích této služby;
• Sbírali nebo zasílali informace o druhých, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu;
• úmyslně nebo neúmyslně porušovali platné zákony nebo nařízení, včetně, ale nejen, a propagovaná pravidla jakýchkoli obchodů s cennými papíry;
• "šmírovat" nebo jinak obtěžovat jinou osobu, nebo shromažďovat a uchovávat osobní údaje o jiných uživatelích.
• Udělat opatření, které způsobí nepřiměřeně velké zatížení infrastruktury Service;
• Používat jakékoli zařízení, software nebo se pokoušet narušovat správné fungování služby nebo jakékoli činnosti prováděné na tomto místě;
• Použít nebo pokusit se o použití jakéhokoliv vyhledávače, softwaru, nástrojů, agentů nebo jiných zařízení nebo mechanismů(včetně a bez omezení prohlížečů, pavouků, robotů, avatarů, nebo inteligentních agentů) k prohlížení nebo hledání ve Službách nebo jinak sbírat informace z této služby a používat je pro jakékoli komerční účely;
• Povolit jakékoli jiné osobě nebo subjektu použít své uživatelské jméno nebo heslo pro vkládání nebo prohlížení komentářů a odesílání nebo příjmu materiálu, nebo
• Pokusit se rozluštit, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat některý z softwarů nebo jiným způsobem, které tvoří součást služeb bez předchozího souhlasu GPRO zaměstnanců.

Dále souhlasíte s tím, že neporušíte nebo se nebudete pokoušet narušovat bezpečnost služeb, včetně a bez omezení:

• Přistupovat k datům, které nejsou určeny pro vás, nebo přihlašovat se na server nebo účet, ke kterému nemáte oprávnění k přístupu;
• Pokus o sondování, skenování nebo testování zranitelnosti systému nebo sítě či o porušení bezpečnostních nebo autorizačních opatření bez řádného povolení;
• snažit se zasahovat do poskytované služby jakémukoli uživateli, hostiteli či síti, včetně a bez omezení, způsobem poslání viru nebo přetížením, "zaplavením", "spammingem", "mailbombingem" nebo "havarováním" Službu;
• Zasílat nevyžádané e-maily, včetně propagace a / nebo reklamy produktů či služeb;
• Padělat libovolnou TCP / IP hlavičku paketu nebo jakékoliv části informací v záhlaví v každém e-mailu nebo příspěvku. Narušení bezpečnosti systému nebo sítě může mít za následek Vaší občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost.

Berete na vědomí, že GPRO necenzuruje obsah, ale GPRO zaměstnanci mají právo (nikoliv povinnost) dle svého uvážení odmítnout nebo přesunout jakýkoliv obsah, který je dostupný prostřednictvím služby. Bez omezení výše uvedeného bude GPRO a jeho zaměstnanci mít právo odstranit jakýkoliv obsah, který porušuje TOS nebo je jinak nevhodný. Souhlasíte s tím, že musíte vyhodnotit a nést veškerá rizika spojená s použitím jakéhokoliv obsahu, včetně spoléhání se na přesnost, úplnost nebo užitečnost takového obsahu. V tomto ohledu potvrzujete, že se nemůžete spoléhat na žádný Obsah vytvořený GPRO nebo předložen GPRO.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že GPRO může uchovat obsah a může také zveřejnit obsah:

(A) pro účely náležité správy vašeho účtu v souladu s standardními operačními postupy GPRO a / nebo
(B) pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že jakékoli takové uchování nebo zveřejnění je nezbytné pro:
(C) podrobení se soudnímu procesu;
(D) prosazení TOS;
(E) reagovat na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích osob-;
(F) ochrana práv, majetku nebo osobní bezpečnosti GPRO jejích uživatelů a veřejnosti.

Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos Služby, včetně vašeho obsahu, může zahrnovat přenosy přes různé sítě a přizpůsobování se technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. GPRO si vyhrazuje právo ukončit váš přístup na některé nebo všechny části svých Služeb, pokud kdykoliv odvoláte váš souhlas s tímto odstavcem.

4. Žádný přeprodej služeb

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat, nebo využívat jakoukoli část této služby, používat tuto službu nebo přístup k této službě pro jakékoli komerční účely.

5. Změny služeb

GPRO si vyhrazuje právo čas od času, v kterokoliv dobu, změnit či dočasně nebo trvale přerušit Službu (nebo její části) s nebo bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že GPRO nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za úpravy, pozastavení nebo přerušení služeb.

6. Ukončení

Souhlasíte s tím, že GPRO dle svého vlastního uvážení může ukončit vaše heslo, účet (nebo jeho části) nebo užívání Služby a odstranit a zbavit se jakýchkoli textů ve službě, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pro nedostatek používání nebo pokud je GPRO přesvědčeno, že jste porušili nebo jednali v rozporu s literou nebo duchem TOS. GPRO může podle vlastního uvážení, a to kdykoliv, ukončit poskytování služby nebo jakékoli její části, s nebo bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že ukončení vašeho přístupu ke Službě pod kterýmkoli ustanovením TOS může být provedeno bez předchozího upozornění, a rovněž ouhlasíte, že GPRO může okamžitě deaktivovat nebo vymazat váš účet a veškeré související informace a soubory ve vašem účtu a/nebo baru další přístup k těmto souborům nebo službám. Dále souhlasíte s tím, že GPRO nenese odpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí-osobě za jakékoliv ukončení Vašeho přístupu ke službě.

7. Odškodnění

Souhlasíte s tím, žeodškodníte nás a naše dceřiné společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky, agenty, držitele licencí, nezávislé dodavatele či jiné partnery a zaměstnance vůči všem závazkům, nárokům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, žádaných jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo přenášíte prostřednictvím této služby, vašeho používáníní služby, vaše porušení této smlouvy nebo vašeho porušení jakýchkoli jiných práv.

8. Vyloučení odpovědnosti

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S:

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA "TAK JAK JE". GPRO NEDĚLÉ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU SE VÁMI NEBO JINOU OSOBOU SOUVISEJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM S PROVOZEM, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV ČÁSTÍ NEBO JAKÉKOLIV WEBOVÉ STRÁNKY ČI JINÉHO OBSAHU NEBO SLUŽEB, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍSTUPNÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY. GPRO SE ZŘÍKÁ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÝM ZÁKONEM JAKÝCHKOLIV PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK. BEZ OMEZENÍ OBECNOSTI VÝŠE UVEDENÉHO, GPRO SE ZŘÍKÁ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÝM ZÁKONEM VŠECH (I) ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, (II) ZÁRUK PROTI PORUŠENÍ JAKÉHOKOLIV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍ STRANY NEBO VLASTNICKÝCH PRÁV, ( III) ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH ZPOŽDĚNÍ, PŘERUŠENÍ, CHYB, NEBO OPOMENUTÍ VE SLUŽBĚ, NEBO JAKÉKOLI JEJÍ ČÁSTI, (IV) ZÁRUK VZTAHUJÍCÍ SE K PŘENOSU NEBO DODÁNÍ SLUŽBY, (V) ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PŘESNOSTI NEBO SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ, A (VI) JINÝCH ZÁRUK V SOUVISLOSTI S VÝKONEM, NEPLNĚNÍM NEBO JINÝCH AKTŮ NEBO OPOMENUTÍ GPRO NEBO TŘETÍ STRANY. DÁLE, A BEZ ÚJMY NA OBECNOSTI NĚKTERÉHO Z TĚCHTO MATERIÁLŮ, NENÍ ŽÁDNÁ ZÁRUKA, ŽE SE SLUŽBA PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM NEBO POŽADAVKŮM NEBO POTŘEBÁM ČI POŽADAVKŮM JINÉ OSOBY. GPRO NEZARUČUJE NEBO NEZASTUPUJE, VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, ŽE POSKYTNUTÉ INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB BUDOU BEZ CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENY, ZÁVADNÉ, NEBO VE ZPOŽDĚNÍ. VEŠKERÉ INFORMACE O TÉTO SLUŽBĚ PODLÉHÁ ZMĚNÁM BEZ UPOZORNĚNÍ A ZŘÍKÁME SE VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA TYTO ZMĚNY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚPRAV CEN, SLEV A PROVOZNÍCH HODIN.

9. Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE GPRO NEBO JEJÍ POBOČKY, NEBO KTERÁKOLIV OSOBA ZAPOJENÁ DO VYTVÁŘENÍ, VÝROBY NEBO DODÁVÁNÍ TÉTO SLUŽBY, ANI NA INTERNETOVÉ STRÁNCE TÉTO SLUŽBY, ODPOVĚDNÁ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT TUTO SLUŽBU NEBO JAKOUKOLIV STRÁNKU SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SLUŽBOU, NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLIV NEPLNĚNÍM, CHYBÁM, OPOMENUTÍM, PŘERUŠENÍM, ZÁVADÁM, ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU POČÍTAČOVÉHO VIRU NEBO LINKU NEBO SELHÁNÍ SYSTÉMU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ GPRO NEBO JEJICH PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO KTERÁKOLIV TŘETÍ STRANA NEPONESE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTNÍ, ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLIV VZTAHU K TÉTO SLUŽBĚ, VČETNĚ VŠECH JEJÍCH SOUČÁSTÍ, NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO OBSAHU (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY ZAMĚSTNÁNÍ ČI DAT, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OBCHODNÍ ZTRÁTY A ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z NEPŘESNÝCH INFORMACE NEBO NEPŘÍJEMNOSTÍ SE ZPOŽDĚNÍM NEBO ZTRÁTY VYUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY), I KDYŽ GPRO NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA BYLI SEZNÁMENI S MOŽNOSTMI TAKOVÝCH ŠKOD NEBO ZTRÁT.

SOUHLASÍTE, ŽE BEZ OHLEDU NA PRÁVO NEBO ZÁKON O OPAKU, JAKÝKOLIV NÁROK NEBO DŮVOD ŽALOBY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM SLUŽEB TĚCHTO TOS JE NUTNO PODAT NEJPOZDĚJI DO JEDNOHO (1) ROKU PO TAKOVÉ ŽÁDOSTI NEBO KDYŽ DOŠLO K PODÁNÍ ŽALOBY, JINAK BUDE NAVŽDY PROMLČEN.

10. Oznámení

Oznámení určené pro vás bude učiněno oznámením ve fóru nebo přes e-mailovou službu, nebo v oznámení sekci služed. Služba může také poskytnout oznámení o změnách v TOS či jiných záležitostech tím, že zobrazí oznámení nebo odkazy na oznámení určené vám zpravidla v sekci Služby.

11. Změny

Změny v TOS a Ochraně osobních údajů se můžou objevit kdykoliv a mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Je vaší povinností je zjistit ještě před provedením jakékoli akce, která může být předmětem těchto dokumentů. GPRO se bude snažit o Vás informovat o těchto změnách, ale neposkytuje žádné záruky.